Genealogía


Takeda Sogaku
Takeda Sogaku

- Shinka Saburo Yoshimitsu, 12th Century, Daito-ryu

- Saigo Chikamasa, 1829-1905, Oshikiuchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takeda Sogaku, 1858-1943, Aikijujutsu

Takeda Koechi (hijo de Sogaku)

Yong Sul Choi, Hapkido, Derivado tradicional

Shodo Morita, Nihon Goshin Aikido, Derivado tradicional

Matsuda Hosaku

Okuyama Yoshiji, Hakko-ryu, Derivado tradicional

Nakano Michiomi, Shorinji Kempo Derivado tradicional

Yamashita Minoru, Shindo-ryu

Yamada Saburo, 1926-1976, Yamate-ryu Derivado tradicional

Takeda Tokimune, 1925-, Daito-ryu Aikijutsu, Aikibudo, Línea Básica Tradicional

Ueshiba Morihei, 1883-1969, (con Ueshiba Kisshomaru) Aikido, Derivado Moderno

Tanaka Setaro, Shinriaku Heiho

Mochizuki, Yoseikan

Fukui Harunosuke, Yae-ryu

Shioda Gozo, Yoshinkan

Otsuki Yutaka, Otsuki-ryu

Inouye, Shinwa Taido

Hoshi Tetsuomi, Hoshi-ryu Kobujutsu

Hirai Minoru, Korindo

Tomiki Kenji, Tomiki-ryu

Noguchi Senryuken, Shindo Rokugo-ryu

Tomei/Tohei Koichi, Ki no Kenkyukai/Shinshin Toitsu

Ueshiba Kisshomaru (hijo de Morihei), 1921-1999, (con Ueshiba Morihei) Aikido, Línea Básica Moderna

Ueshiba Moriteru (nieto de Ueshiba Morihei), Aikido, Línea Básica Moderna

 

- Back